บริการ

บริการบำรุงรักษา

งานบริการด้านการบำรุงรักษา (Maintenance) ด้านโทรคมนาคม

ดำเนินการโดยจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงานเข้าไปดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยเน้นดำเนินการตาม Service Level Agreement (SLA) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสูดของลูกค้าเป็นสำคัญ
Top