บริการ

ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

งานติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและระบบชุมสาย (Telecom Equipment / System Installation)

- งานติดตั้งอุปกรณ์ WDM, SDH/STM, Switch Server และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ
- งานติดตั้งระบบ Micro Wave, ATM, CCTV, Router System, swap Base 2G3G และระบบชุมสายอื่นๆ ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยทีมงานวิศวกรและผู้ชำนาณงาน
Top