บริการ

ติดตั้งสถานีฐาน

งานสำรวจออกแบบและติดตั้งสถานี ติดตั้งเสาอากาศ (Site Preparation for Base Station) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ

-งานสำรวจพื้นที่รวมถึงตรวจสอบดิน ออกแบบงานฐานราก (Foundation) ให้เหมาะสม
-งานจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างสถานี สร้างฐานราก (Footing and Column)
-งานตั้งเสา (Tower Erection) อาทิ Guyed Mast Tower, Self-support Tower, Roof Top Pipe, Green Field Electric/Mono Pole เป็นต้น
-งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบหลักดิน (Grounding System) ดำเนินงาน Civil และงานอื่นๆ ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยทีมงานที่มีความชำนาญงานสูง
Top