ข่าวสารและกิจกรรม

มุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาบุคลากรเป็นพันธกิจหนึ่งของบริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บุคลากรของเราต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ทีมงานฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการจากทุกภาค เข้ารับการอบรมหลักสูตร Project Management Professional ร่วมกันวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560

แกลลอรี่:

Top