นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับ นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทแล้วในแต่ละปีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

Top