นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับ นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560


Rank List of Shareholders Number of Shares % of Total Shares
1 บริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 180,000,000 40%
2 นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล 90,000,000 20%
3 นางดวงรัตน์ จุลศักดิ์ศรีสกุล 45,000,000 10%
4 นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล 45,000,000 10%
5 นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล 45,000,000 10%
6 นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล 45,000,000 10%
Top