เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง และให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานสากล ให้แก่คู่ค้าและลูกค้า อีกทั้งสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีมอบแด่สังคม”
 

พันธกิจ

  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีครบวงจร ที่คู่ค้าและลูกค้าไว้วางใจ มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นสรรหาสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เพื่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของคู่ค้าและลูกค้า
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลสังคม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อประชาชน
Top