ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 5 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  - วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการ
  - ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ซึ่งผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
  - ประสานงาน นัดหมาย จัดทำรายงาน และติดตามความคืบหน้า จากการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  - สรุปผลการปฏิบัติงาน นำเสนอและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และ/หรือป้องกัน
  - จัดทำทะเบียนแฟ้มงาน ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
  - ประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
  - ประสานงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อนัดหมายหรือประชุมร่วมกับผู้บริหาร
  - ดูแล จัดการ รายการเบิก-จ่าย และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร รวมถึงของส่วนงานเลขานุการ
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 • คุณสมบัติ :

  - หญิง อายุ 28 ถึง 45 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  - ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  - มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และไหวพริบดี
  - มีบุคคลิกคล่องแคล่ว สุขุม และรอบคอบในการทำงาน
  - มีวินัยในการปฎิบัติงานและมีความรอบรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  - มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดโทรคมนาคม 5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  1.รับผิดชอบกิจกรรมการขายทั้งหมดสำหรับบริษัท และดูแลการบริหารงานประจำวันของฝ่ายขาย
  2.บริหารทีมขาย และกิจกรรมการขายทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้
  3.ดูแลให้การบริหารงานขายเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.เข้าเยี่ยมลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และติดตามโอกาสต่างๆ ที่จะสร้างยอดขาย
  5.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและประเมินผลงานของบริษัท
  6.เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  7.รายงานความก้าวหน้าในการขาย
  8.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายใน บริษัท
  9.จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และบริหารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  10.วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้า หรือช่องทางการขายใหม่ ๆ
  11.กำหนดเป้าหมายการขายและสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานขาย พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับทีมงานขาย

 • คุณสมบัติ :

  1.ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.ระบุโอกาสในการขายช่องทางใหม่ๆ ให้กับบริษัท สามารถนำเสนอแผนธุรกิจ และความน่าจะเป็นของโครงการ (สินค้าและบริการ) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
  3.รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  • สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนการกำหนดและพัฒนาให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
  • สนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
  • ดำเนินการเพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา และสำนักงานใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงานและข้อกำหนดตามข้อบังคับและกฎหมาย
  • พัฒนาโครงการป้องกัน กำหนดข้อกำหนดความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน นโยบาย และกระบวนการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนก
  • ดำเนินการตรวจความปลอดภัยและให้คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  • ติดตามแผนกที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปรับปรุงสาขา เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุง ปฏิบัติตามข้อแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนงานของแผนกอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นตามวัตถุประสงค์ และอยู่ภายใต้งบประมาณ
  • ดำเนินการสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย อพยพหนีไฟ และกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสาขาสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและกำหนดแผนและมาตรการป้องกัน
  • ให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบและกฎหมาย
  • ให้ความร่วมมือประสานงานกับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการอาชีวอนามัยของสาขาและสำนักงานใหญ่เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ ด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-3 ปี
  • ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ (QC)หากมีประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้างโยธา และ/หรือได้รับประกาศเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ จป.วิชาชีพ)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูดและเขียน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี รวมถึงการทำงานเป็นทีม
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  1. นำเสนอแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
  2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
  3. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุให้เดือดร้อนหรือรําคาญ อันเนื่องมาจากการทํางานและ รายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก
  4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขการประสบอันตราย
  5. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการประชุมของหน่วยงาน ต่างๆตามนโยบายด้านความปลอดภัย
  6. ควบคุมข้อร้องเรียนในงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  7. จัดซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • คุณสมบัติ :

  ปริญญาตรี สาขาวิชา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารโครงการโทรคมนาคม 3-5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  1.รับผิดชอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
  2.ควบคุมงานด้านเทคนิคต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ
  3.ควบคุมและประสานงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมและคุณภาพตามข้อกำหนด
  4.รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
  5.ประสานงานภายในและภายนอกเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  6.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

 • คุณสมบัติ :

  1.ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้รับเหมาในระดับปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  3.มีความละเอียดรอบคอบเพื่อควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานได้มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไว
  4.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  5.สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารโครงการโทรคมนาคม 5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  1.รับผิดชอบและดำเนินงานตามแผนของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
  2.สนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการวางแผนการดำเนินงานของโครงการ การจัดทำงบประมาณโครงการ และการจัดสรรทรัพยากร
  3.ดูแลและรับผิดชอบบัญชีโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการงบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  4.รับผิดชอบและดูแลความคืบหน้าของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  5.ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาที่รับผิดชอบทำงานใน Phase ต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สถาปนิก หรือ ที่ปรึกษา ของแต่ละโครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  6.ตรวจสอบและควบคุมความคืบหน้าของงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ และจัดประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของสถานะงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
  7.ตรวจสอบพื้นที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
  8.ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในแนวทางการดำเนินงานในด้านของ งบประมาณ คุณภาพ และมาตราฐานความปลอดภัย
  9.รับผิดชอบและจัดทำเอกสารต่างๆของโครงการ
  10.ระบุปัญหาในส่วนงานต่างๆของการออกแบบโครงการ และการก่อสร้างที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาทและการถูกฟ้องร้อง
  11.ติดต่อกับลูกค้าและเป็นผู้จัดทีมตรวจสอบการดำเนินงานก่อนที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้า

 • คุณสมบัติ :

  1.ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง ประเมินสถาการณ์โครงการ และคู่แข่งขัน
  3.มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับ นโยบายขององค์กร
  4.สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ค่าโทรศัพท์

 • ประสบการณ์ : ด้านการขายหน่วยงานราชการ 2-5 ปี ขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  - เปิดการขายกลุ่มราชการรายใหม่
  - ประสานงาน ติดตามรวมถึงปิดการขายลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
  - วิเคราะห์ตลาด และหารูปแบบของ Product หรือ Service

 • คุณสมบัติ :

  - ปริญญาตรี ด้านการตลาด , โทรคมนาคม , คอมพิวเตอร์
  - เพศหญิง
  - อายุ 24-35 ปี
  * ถ้ามีประสบการณ์งานขายราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : 3- 7 ปีด้านงานขาย IT, Data communications, Telecommunications, System Integrator
 • รายละเอียดของงาน :

  - นำเสนอ Products& Solutions IT, Data Communications and Telecommunications, IoT Platform & Solutions, Digital media
  - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
  - ติดต่อประสานงานกับ พันธมิตรทางการค้าเพื่อนำสินค้ามาเสนอขายให้กับลูกค้า
  - ติดต่อประสานงานกับทีมงานภายในองค์กร

 • คุณสมบัติ :

  ปริญาตรี บริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์, Computer Engineering, Telecommunications

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสมัครงาน/ติดต่อ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • โทร: +66-2744-1222
 • แฟกซ์: +66-2744-1112
 • อีเมล: recruit@king-telecom.com
 • แบบฟอร์มสมัครงาน

  Online
Top