ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ 5 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  - วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการ
  - ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ซึ่งผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
  - ประสานงาน นัดหมาย จัดทำรายงาน และติดตามความคืบหน้า จากการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  - สรุปผลการปฏิบัติงาน นำเสนอและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และ/หรือป้องกัน
  - จัดทำทะเบียนแฟ้มงาน ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณา
  - ประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
  - ประสานงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อนัดหมายหรือประชุมร่วมกับผู้บริหาร
  - ดูแล จัดการ รายการเบิก-จ่าย และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร รวมถึงของส่วนงานเลขานุการ
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

 • คุณสมบัติ :

  - หญิง อายุ 28 ถึง 45 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  - ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  - มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และไหวพริบดี
  - มีบุคคลิกคล่องแคล่ว สุขุม และรอบคอบในการทำงาน
  - มีวินัยในการปฎิบัติงานและมีความรอบรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  - มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  1.รับผิดชอบกิจกรรมการขายทั้งหมดสำหรับบริษัท และดูแลการบริหารงานประจำวันของฝ่ายขาย
  2.บริหารทีมขาย และกิจกรรมการขายทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้
  3.ดูแลให้การบริหารงานขายเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.เข้าเยี่ยมลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และติดตามโอกาสต่างๆ ที่จะสร้างยอดขาย
  5.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและประเมินผลงานของบริษัท
  6.เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  7.รายงานความก้าวหน้าในการขาย
  8.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายใน บริษัท
  9.จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และบริหารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  10.วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้า หรือช่องทางการขายใหม่ ๆ
  11.กำหนดเป้าหมายการขายและสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานขาย พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับทีมงานขาย

 • คุณสมบัติ :

  1.ปริญญาตรี ขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.ระบุโอกาสในการขายช่องทางใหม่ๆ ให้กับบริษัท สามารถนำเสนอแผนธุรกิจ และความน่าจะเป็นของโครงการ (สินค้าและบริการ) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
  3.รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  1. นำเสนอแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
  2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
  3. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุให้เดือดร้อนหรือรําคาญ อันเนื่องมาจากการทํางานและ รายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก
  4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขการประสบอันตราย
  5. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และการประชุมของหน่วยงาน ต่างๆตามนโยบายด้านความปลอดภัย
  6. ควบคุมข้อร้องเรียนในงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  7. จัดซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • คุณสมบัติ :

  ปริญญาตรี สาขาวิชา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : 3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  การจัดทำรายงาน,สรุปหนี้ค้าง,ติดตามลูกหนี้และลูกหนี้ งานติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานภายนอก
  การตรวจสอบใบแจ้งหนี้,ตารางคุมสัญญาบริการงานแสดงสินค้า, การจ่ายเงิน ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติ :

  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือการเงิน
  ประสบการณ์ในด้านงานการเงิน,บัญชี หรืองบประมาณ อย่างน้อย 3 ปี

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของ Product ที่จะนำเสนอขายต่อลูกค้า รวมทั้งของคู่แข่ง
  Presentation และนำเสนอให้กับลูกค้า
  ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ Solutions ต่างๆ
  สรุปความต้องการของลูกค้า, Scope of work ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  จัดทำ TOR, Bidding Document, Estimate BOQ
  มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี
  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณสมบัติ :

  เพศชาย - หญิง
  อายุประมาณ 25 - 35 ปี
  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร, MATV ภายในอาคาร
  มีประสบการณ์ทำงานในการประมาณราคา, ควบคุมงานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสารภายในอาคาร เป็นต้น
  มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  • Coordinate with the bid time and interact with all stakeholders (e.g. lead bid managers, systems engineering, team leads, purchasing, commercial and contract management)
  • Evaluate requirement specifications with the bid team
  • Compile quantities, costing and risk analysis (together with the bid team)
  • Procurement of sub-bids (together with Purchasing and specialist departments)
  • Finalization of deadlines/resources (project time schedule) with relevant stakeholders
  • Prepare all bid documents and support the team’s process implementation

 • คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s/Master’s Degree in Electrical / Electronic Engineering or related fields.
  • 5+ years in bid / proposal management in a rail signaling industry (preferred) or equivalent.
  • Strong knowledge of legal and legislative requirements especially in bids, tenders and contract management
  • Able to travel within the ASEAN region (10%)
  • Proficient in Microsoft Office Applications and work specific calculation and project management tools.
  • Interpersonal and Communication Skills with strong English communication skills
  • Strong customer focus on both internal and external customers
  • Able to work well in a diverse and multi-cultural team
  • A fast learner, independent and possess strong analytical skills
  • Ability to meet demanding schedule requirements without compromising quality
  • Should be a team player and able to work with minimal supervision
  • Able to work in a multinational environment

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของ Product ที่จะนำเสนอขายต่อลูกค้า รวมทั้งของคู่แข่ง
  Presentation และนำเสนอให้กับลูกค้า
  ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ Solutions ต่างๆ
  สรุปความต้องการของลูกค้า, Scope of work ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  จัดทำ TOR, Bidding Document
  มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี
  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณสมบัติ :

  เพศชาย - หญิง
  อายุประมาณ 25 - 35 ปี
  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับ Substation, Transmission Line, Generator, Battery Storage
  มีประสบการณ์ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MEA, PEA, EGAT เป็นต้น
  มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของ Product ที่จะนำเสนอขายต่อลูกค้า รวมทั้งของคู่แข่ง
  Presentation และนำเสนอให้กับลูกค้า
  ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ Solutions ต่างๆ
  สรุปความต้องการของลูกค้า, Scope of work ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  จัดทำ TOR, Bidding Document
  มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี
  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณสมบัติ :

  เพศชาย - หญิง
  อายุประมาณ 25 - 35 ปี
  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network ของ Service Provider ได้ MPLS , BGP , Routing , Switching ฯลฯ
  มีประสบการณ์ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CAT , TRUE , TOT , 3BB , DTAC , AIS เป็นต้น
  มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
  ถ้ามีประสบการณ์ Presale มี Certification ทางด้าน IP Network พิจารณาเป็นพิเศษ

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : ตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดของงาน :

  -สอบทานระบบงาน
  -จัดทำกระดาษทำการ
  -สรุปประเด็นสิ่งที่ตรวจพบ
  -จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
  -ติดตามผลการตรวจสอบ

 • คุณสมบัติ :

  -ปริญญาตรีสาขา บัญชี/การเงิน กฏหมาย สารสนเทศ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -มีความสนใจและกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  -มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายองค์กร

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลสมัครงาน/ติดต่อ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • โทร: +66-2744-1222
 • แฟกซ์: +66-2744-1112
 • อีเมล: recruit@king-telecom.com
 • แบบฟอร์มสมัครงาน

  Online
Top