เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างการบริหาร

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวังที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล

ประธานกรรมการ

นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล

รองประธานกรรมการ
 

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการ
 

นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการ
 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 
 

นายสนอง แก่นแก้ว

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทธิพงศ์ ตรีฤกษ์ฤทธิ์

กรรมการอิสระ
 

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการอิสระ
 

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นางสาวจุฑามาส ศรีสอ้าน

กรรมการบริหาร

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นางสาวจุฑามาส ศรีสอ้าน

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบัญชี
Top