เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างการบริหาร

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นตัวกลางในการลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า ด้วยสินค้ามาตรฐานสากล บริการที่รวดเร็วฉับไว รวมทั้งทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับหนึ่ง จึงทำให้ทีมงานทุกคนมีพลังมุ่งหวังที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล

ประธานกรรมการ

นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล

รองประธานกรรมการ
 

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการ
 

นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการ
 

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
 
 

นายสนอง แก่นแก้ว

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทธิพงศ์ ตรีฤกษ์ฤทธิ์

กรรมการอิสระ
 

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการอิสระ
 

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นางสาวจุฑามาส ศรีสอ้าน

กรรมการบริหาร

นายชินชาติ ติยะพรัญชัย

กรรมการบริหาร
 

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

นางสาวจุฑามาส ศรีสอ้าน

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและการบัญชี

นายชินชาติ ติยะพรัญชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกลาง
 
Top